Páxina 1 de 1

Normas do Foro | Normas del Foro

MensaxePublicada: 12 Out 2009 12:21
por Netnauta
Normas do Foro | Normas del Foro Delcelta.com1. Participación

1.1 - A participación no foro de DelCelta.com supón a aceptación destas normas. As seguintes normas son de obrigatoria aplicación para calquera usuario rexistrado que decida participar neste foro e o descoñecemento destas non exime do seu cumprimento.

1.2 - Os moderadores do foro vixiarán polo bo funcionamento do mesmo e velarán polo máximo cumprimento das mesmas.

1.3 - Para poder rexistrarse é necesaria unha conta de correo electrónico válida, á que se enviará un e-mail de activación de usuario. O 'nick' (alcume) e 'avatar' (imaxe) elixidos polo usuario non poderán ir contra as presentes normas, é dicir, que se consideren menosprezo, insulto, ameaza, etc., fagan mención a temas de pornografía, violencia, xenofobia ou calquera outro tema que consideren os moderadores e administradores do foro.

1.4 - É costume do foro que os novos usuarios que se rexistren en DelCelta.com pasen pola sección 'Comunidade' e abran un fío presentándose ante os demais foreir@s.

1.5 - Os usuarios que voluntariamente queiran causar baixa no foro deberán solicitalo por mensaxe privada aos administradores e moderadores do foro. A Administración do foro poderá dar de baixa as contas dos usuarios que reiteren o seu rexistro logo de seren expulsados ou bloqueados no foro, do mesmo xeito que poderán ser dadas de baixa as contas que non teñan actividade nos últimos 6 meses.

1.6 - Se es seguidor doutro equipo, seguro que existe un foro do mesmo no que poidas expresar as túas opinións libremente, no entanto serás ben recibido en DelCelta.com, sempre tendo en conta onde che atopas e respectando estas normas e, sobre todo, ao Real Club Celta de Vigo e os seus seguidores. Se te queres integrar nun foro dun equipo rival, recorda que a maior parte do peso do esforzo de integración correspóndeche a tí.

1.7 - Non se debe facer caso a posibles mensaxes de provocación de afeccionados de equipos rivais. Simplemente reportalos a calquera moderador e éste tomará as medidas que considere oportunas. Igualmente recoméndase aos usuarios de DelCelta.com non vaian a outros foros a discutir nin insultar a afeccionados doutros equipos, e menos citando este foro. Isto só traeranos problemas aos administradores e usuarios de DelCelta.com.

1.8 - O obxectivo destas normas é mellorar a usabilidade do foro e a convivencia entre os usuarios, polo que convidámoste a que as cumpras e invites ao seu cumprimento en beneficio de todos. Se estás de acordo con elas este é o teu sitio; se non che gustan, non che apetece cumprilas, considéralas restritivas, etc., non entres, non interveñas, e non te queixes cando che sexan aplicadas as medias correctoras adecuadas. Non loites por cambialas á túa conveniencia, non podes.
- - - - - - - -

1.1 - La participación en el foro de DelCelta.com supone la aceptación de estas normas. Las siguientes normas son de obligatoria aplicación para cualquier usuario registrado que decida participar en este foro y el desconocimiento de estas no exime de su cumplimiento.

1.2 - Los moderadores del foro vigilarán por el buen funcionamiento del mismo y velarán por el máximo cumplimiento de las mismas.

1.3 - Para poder registrarse es necesaria una cuenta de correo electrónico válida, a la que se enviará un e-mail de activación de usuario. El 'nick' (apodo) y 'avatar' (imagen) elegidos por el usuario no podrán ir contra las presentes normas, es decir, que se consideren menosprecio, insulto, amenaza, etc., hagan mención a temas de pornografía, violencia, xenofobia o cualquier otro tema que consideren los moderadores y administradores del foro.

1.4 - Es costumbre del foro que los nuevos usuarios que se registren en DelCelta.com pasen por la sección 'Comunidad' y abran un hilo presentándose ante los demás forer@s.

1.5 - Los usuarios que voluntariamente quieran causar baja en el foro deberán solicitarlo por mensaje privado a los administradores y moderadores del foro. La Administración del foro podrá dar de baja las cuentas de los usuarios que reiteren su registro después de haber sido expulsados o bloqueados en el foro, de la misma forma que podrán ser dadas de baja las cuentas que no tengan actividad en los últimos 6 meses.

1.6 - Si eres seguidor de otro equipo, seguro que existe un foro del mismo en el que puedas expresar tus opiniones libremente, no obstante serás bien recibido en DelCelta.com, siempre teniendo en cuenta dónde te encuentras y respetando estas normas y, sobre todo, al Real Club Celta de Vigo y sus seguidores. Si te quieres integrar en un foro de un equipo rival, recuerda que la mayor parte del peso del esfuerzo de integración te corresponde a tí.

1.7 - No se debe hacer caso a posibles mensajes de provocación de aficionados de equipos rivales. Simplemente reportarlos a cualquier moderador y éste tomará las medidas que considere oportunas. Igualmente se recomienda a los usuarios de DelCelta.com no vayan a otros foros a discutir ni insultar a aficionados de otros equipos, y menos citando este foro. Esto solo nos traerá problemas a los administradores y usuarios de DelCelta.com.

1.8 - El objetivo de estas normas es mejorar la usabilidad del foro y la convivencia entre los usuarios, por lo que te invitamos a que las cumplas e invites a su cumplimiento en beneficio de todos. Si estás de acuerdo con ellas este es tu sitio; si no te gustan, no te apetece cumplirlas, las consideras restrictivas, etc., no entres, no intervengas, y no te quejes cuando te sean aplicadas las medias correctoras adecuadas. No luches por cambiarlas a tu conveniencia, no puedes.


2. Conduta | Conducta

2.1 - Estes foros son un lugar público de encontro, debate e opinión relacionados co RC Celta. Para que a súa finalidade sexa esa e non outra, débense establecer unha serie de obrigacións.

a) Respecto absoluto a usuarios, administradores e moderadores do foro. Calquera ataque persoal, directo ou indirecto, cara a un forero, moderador ou administrador será causa de peche do fío onde se produzan as discusións. Non se permiten facer alusións despectivas de calquera tipo cara aos participantes en calquera das súas formas, xa sexa mediante escrito, enlaces a páxinas webs, fotos, etc.
b) Expresarse e comunicarse de forma educada evitando tacos e expresións vulgares e soeces.
c) Moderación á hora de crear topics e enquisas, é dicir, non hai que postear de forma compulsiva.
d) Antes de iniciar un novo tema hai que asegurarse que non haxa outro sobre o mesmo tema xa aberto.

2.2 - Está PROHIBIDO, con carácter xeral:

a) Non se tolerarán insultos, descualificacións, menosprecios, saídas de ton, falsas acusacións, burlas molestas, recriminacións inxustificadas ou calquera outro modo de actitude que poida ofender aos demais usuarios.
b) Publicar mensaxes e fíos que insulten a persoas ou entidades, ou poñan en marcha rumores que poidan entenderse como inxurias, calumnias e difamacións.
c) Rexistrarse e publicar mensaxes con distintos alcumes coa intención de valorar as propias opinións ou contrarrestar a dos demais, ou con calquera outra intención que non se considere adecuada.
d) Facer publicidade gratuíta de bens, produtos, páxinas web, etc. (excepto páxinas persoais ou que estean relacionadas co foro ou tema tratado). Non é aceptable a promoción de produtos ou facer uso comercial do foro con fins lucrativos sen expresa autorización dos administradores.
e) Publicar o mesmo post varias veces no mesmo ou distinto foro e/ou reincidir de forma sistemática sobre unha mesma temática, asunto ou personaxe.
f) Desvirtuar os temas publicando mensaxes que non aporten algo de forma obxectiva e puntual ó tema do fío.
g) Ignorar os requirimentos dos moderadores ou administradores por cuestións relacionadas co foro.
h) Realizar enlaces externos ás imaxes ou avatares aquí publicados. Permítese o uso de avatares personalizados pero só para o seu uso nesta web. O noso ancho de banda é limitado e debemos coidalo.

2.3 - Os usuarios do foro DelCelta.com teñen dereito a:

a) Participar e publicar mensaxes nos diferentes apartados e seccións do foro.
b) Creación de novos temas. Elixe un título descritivo, conciso e claro sobre o tema sobre o que vai tratar o fío.
c) Publicación de mensaxes de reposta en todos os temas. Cando reproduzas información doutras webs, cita a fonte de onde sacaches a información e pon un enlace á mesma se o cres conveniente.
d) Creación de enquisas.
e) Votación nas enquisas dispoñibles.
f) Usar o servizo de Mensaxería Privada entre usuarios dispoñible.
g) Publicar imaxes nas súas mensaxes e ao uso dun avatar dentro do establecido nas normas do uso dos foros.
- - - - - - - -

2.1 - Estos foros son un lugar público de encuentro, debate y opinión relacionados con el RC Celta. Para que su finalidad sea esa y no otra, se deben establecer una serie de obligaciones.

a) Respeto absoluto a usuarios, administradores y moderadores del foro. Cualquier ataque personal, directo o indirecto, hacia un forero, moderador o administrador será causa de cierre del hilo donde se produzcan las discusiones. No se permiten hacer alusiones despectivas de cualquier tipo hacia los participantes en cualquiera de sus formas, ya sea mediante escrito, enlaces a páginas webs, fotos, etc.
b) Expresarse y comunicarse de forma educada evitando tacos y expresiones vulgares y soeces.
c) Moderación a la hora de crear topics y encuestas, es decir, no hay que postear de forma compulsiva.
d) Antes de iniciar un nuevo tema hay que asegurarse que no haya otro sobre el mismo tema ya abierto.

2.2 - Está PROHIBIDO, con carácter general:

a) No se tolerarán insultos, descalificaciones, menosprecios, salidas de tono, falsas acusaciones, burlas molestas, recriminaciones injustificadas o cualquier otro modo de actitud que pueda ofender a los demás usuarios.
b) Publicar mensajes e hilos que insulten a personas o entidades, o pongan en marcha rumores que puedan entenderse como injurias, calumnias y difamaciones.
c) Registrarse y publicar mensajes con distintos nick con la intención de valorar las propias opiniones o contrarrestar la de los demás, o con cualquier otra intención que no se considere adecuada.
d) Hacer publicidad gratuita de bienes, productos, páginas web, etc. (excepto páginas personales o que estén relacionadas con el foro o tema tratado). No es aceptable la promoción de productos o hacer uso comercial del foro con fines lucrativos sin la expresa autorización de los administradores.
e) Publicar el mismo post varias veces en el mismo o distinto foro y/o reincidir de forma sistemática sobre una misma temática, asunto o personaje.
f) Desvirtuar los temas publicando mensajes que no aporten algo de forma objetiva y puntual al tema del hilo.
g) Ignorar los requerimientos de los moderadores o administradores por cuestiones relacionadas con el foro.
h) Realizar enlaces externos a las imágenes o avatares aquí publicados. Se permite el uso de avatares personalizados pero sólo para su uso en esta web. Nuestro ancho de banda es limitado y debemos cuidarlo.

2.3 - Los usuarios del foro DelCelta.com tienen derecho a:

a) Participar y publicar mensajes en los diferentes apartados y secciones del foro.
b) Creación de nuevos temas. Elige un título descriptivo, conciso y claro sobre el tema sobre el que va a tratar el hilo.
c) Publicación de mensajes de repuesta en todos los temas. Cuando reproduzcas información de otras webs, cita la fuente de donde has sacado la información y pon un enlace a la misma si lo crees conveniente.
d) Creación de encuestas.
e) Votación en las encuestas disponibles.
f) Usar el servicio de Mensajería Privada entre usuarios disponible.
g) Publicar imágenes en sus mensajes y al uso de un avatar dentro de lo establecido en las normas del uso de los foros.


3. Temática

3.1 - O foro de DelCelta.com está orientado principalmente para informar, tratar e debater temas relacionados co RC Celta e o mundo do deporte. Ese é o noso ámbito e márcanos uns límites, polo que existen certos temas que están PROHIBIDOS en DelCelta.com, como todo o referido a política, relixión, pornografía, violencia, xenofobia e calquera outro tema que consideren os moderadores e administradores do foro.

3.2 - Usa títulos claros (non empregues unicamente letras maiúsculas) e que describan o contido do tema. Deste xeito será máis fácil atopalos no buscador para posteriores consultas ademais de que facilitas o traballo dos que che vaian a responder. Insere o teu tema no foro adecuado e mira antes de lanzalo por se alguén antes que ti puxo o mesmo; se é así non cres un tema novo, contesta ao outro. Usa o buscador, é unha gran ferramenta.

3.3 - . Non se permitirá trasladar ós foros discusións ou polémicas a nivel personal, éstas deberán ser solucionadas en privado e non facendo partícipes ó resto de usuarios do foro. Todo usuario pode opinar sobre un tema concreto, pero sempre gardando a corrección e o respecto necesarios, e sen xerar unha "espiral" de mensaxes ao redor dunha mesma discusión ou polémica.

3.4 - Queda terminantemente prohibida a publicación de calquera post con información relativa á modificación ou pirateo dos sinais de canles deportivas ou de calquera plataforma dixital. Calquera post con devandita información será borrado inmediatamente sen previo aviso. Recordámosvos que en ningún caso permitiranse as mensaxes que vulneren o Ordenamento Xurídico español ou de calquera outro país, ou atenten contra Dereitos de autor ou calquera outra lei ou dereito.

3.5 - Non se permite dar ou solicitar información sobre como ou onde obter software ilegal. Así mesmo non se poderán dar nin pedir direccións de páxinas webs que inclúan contido ilegal, como warez, serials/cracks para desproteger versións software limitadas, serials de xogos, etc. Menos aínda se poderá incluír este tipo de contidos directamente nos foros.

3.6 - Os moderadores velarán porque as discusións estean dentro dos límites da web. Esta norma afecta tanto aos contidos dos post, como a outras referencias, avatares e demais.
- - - - - - - -

3.1 - El foro de DelCelta.com está orientado principalmente para informar, tratar y debatir temas relacionados con el RC Celta y el mundo del deporte. Ese es nuestro ámbito y nos marca unos límites, por lo que existen ciertos temas que están PROHIBIDOS en DelCelta.com, como todo lo referido a política, religión, pornografía, violencia, xenofobia y cualquier otro tema que consideren los moderadores y administradores del foro.

3.2 - Usa títulos claros (no emplees únicamente letras mayúsculas) y que describan el contenido del tema. De este modo será más fácil encontrarlos en el buscador para posteriores consultas además de que facilitas el trabajo de los que te vayan a responder. Inserta tu tema en el foro adecuado y mira antes de lanzarlo por si alguien antes que tú ha puesto lo mismo; si es así no crees un tema nuevo, contesta al otro. Usa el buscador, es una gran herramienta.

3.3 - No se permitirá trasladar a los foros discusiones o polémicas a nivel personal, éstas deben ser solucionadas en privado y no haciendo partícipes al resto de usuarios del foro. Todo usuario puede opinar sobre un tema concreto, pero siempre guardando la corrección y el respeto necesarios, y sin generar una "espiral" de mensajes en torno a una misma discusión o polémica.

3.4 - Queda terminantemente prohibida la publicación de cualquier post con información relativa a la modificación o pirateo de las señales de canales deportivos o de cualquier plataforma digital. Cualquier post con dicha información será borrado inmediatamente sin previo aviso. Os recordamos que en ningún caso se permitirán los mensajes que vulneren el Ordenamiento Jurídico español o de cualquier otro país, o atenten contra Derechos de autor o cualquier otra ley o derecho.

3.5 - No se permite dar o solicitar información sobre cómo o dónde obtener software ilegal. Asimismo no se podrán dar ni pedir direcciones de páginas webs que incluyan contenido ilegal, como warez, serials/cracks para desproteger versiones software limitadas, serials de juegos, etc. Menos aún se podrá incluir este tipo de contenidos directamente en los foros.

3.6 - Los moderadores velarán porque las discusiones estén dentro de los límites de la web. Esta norma afecta tanto a los contenidos de los post, como a otras referencias, avatares y demás.


4. Ortografía

4.1 - Solicítase de todos os foreiros un esforzo para fomentar unha boa ortografía intentando na medida do posible non cometer moitas faltas. Escribe a mensaxe coa maior corrección e claridade posible.

4.2 - As mensaxes non se deben escribir completamente en maiúsculas ou con linguaxe 'SMS'. Fan dano á vista e é de mala educación.

4.3 - Tendo en conta a dificultade de expresarse debidamente sen verse as caras evitarase caer en malentendidos causados por esta falta de comunicación visual.

4.4 - Esfórzate en que a túa mensaxe sexa fácil de ler e entender. Usa parágrafos, puntos e comas. Sé explícito e descritivo xa que pola contra mestúranse as ideas, o texto faise difícil de entender e obriga a relelo para entender o seu sentido.
- - - - - - - -

4.1 - Se solicita de todos los foreros un esfuerzo para fomentar una buena ortografía intentando en la medida de lo posible no cometer muchas faltas. Escribe el mensaje con la mayor corrección y claridad posible.

4.2 - Los mensajes no se deben escribir completamente en mayúsculas o con lenguaje ‘SMS’. Hacen daño a la vista y es de mala educación.

4.3 - Teniendo en cuenta la dificultad de expresarse debidamente sin verse las caras se evitará caer en malentendidos causados por esta falta de comunicación visual.

4.4 - Esfuérzate en que tu mensaje sea fácil de leer y entender. Usa párrafos, puntos y comas. Sé explícito y descriptivo ya que de lo contrario se mezclan las ideas, el texto se hace difícil de entender y obliga a releerlo para entender su sentido.


5. Alcume e imaxes | Apodo e imágenes

5.1 - Alcume
O usuario será o único responsable do seu alcume, carrexando todas as responsabilidades que se derivasen da utilización de tal nome, se iso constitúe unha ilegalidade ou unha infracción civil, penal ou de calquera outro tipo.

5.2 - Avatar
a) O tamaño máximo será de 100 x 100 píxeles e o seu peso non excederá de 6Kb.
b) Delcelta.com resérvase o dereito sobre o uso de avatares personais, que poderán ser utilizados só polo usuario que no seu momento o fixo, non sendo permitido seu uso polo resto de usuarios do foro si así o require. A súa vez, reservámonos o dereito a admitir avatares que leven como único interese intentar suplantar a personalidade, con cualquera fin, doutro usuario do foro.

5.3 - Está prohibido:
Usar firma e inserir imaxes e/ou datos no perfil do usuario con simboloxías políticas, fotos e comentarios obscenos ou que atenten contra a sensibilidade dos demais usuarios ou que se entenda como provocación ou desafío. DelCelta.com resérvase a facultade de cancelar ou suspender os nomes, imaxes e/ou datos de perfil por ser inxuriosos, molestos, malsonantes, inoportunos, por ser coincidentes con persoas famosas ou personalidades notables sen a autorización das mesmas, marcas, rótulos, denominacións sociais, slogan, frases publicitarias, ou porque, en xeral, vaian contra a moral, os bos costumes ou a orde pública.
- - - - - - - -

5.1 - Apodo
El usuario será el único responsable de su apodo, acarreando todas las responsabilidades que se derivaran de la utilización de tal nombre, si ello constituye una ilegalidad o una infracción civil, penal o de cualquier otro tipo.

5.2 - Avatar
a) El tamaño máximo será de 100 x 100 píxeles y su peso no excederá de 6Kb.
b) Delcelta.com se reserva el derecho sobre el uso de avatares personales, que podrán ser utilizados sólo por el usuario que en su momento lo hizo, no siendo permitido su uso por el resto de usuarios del foro si así lo requiere. A su vez, nos reservamos el derecho a admitir avatares que lleven como único interés intentar suplantar la personalidad, con cualquier fin, de otro usuario del foro.

5.3 - Está prohibido:
Usar firma e insertar imágenes e/ou datos no perfil con simbologías políticas, fotos y comentarios obscenos o que atenten contra la sensibilidad de los demás usuarios o que se entienda como provocación o desafío. DelCelta se reserva la facultad de cancelar o suspender los nombres, imágenes y/o datos de perfil por ser injuriosos, molestos, malsonantes, inoportunos, por ser coincidentes con personas famosas o personalidades notables sin la autorización de las mismas, marcas, rótulos, denominaciones sociales, eslogan, frases publicitarias, o porque, en general, vayan contra la moral, las buenas costumbres o el orden público.


6. Moderación e administración do foro | Moderación y administración del foro

6.1 - Entre outras cousas, os Administradores e Moderadores deste Foro poderán editar, mover, fusionar, dividir, bloquear, borrar ou pechar calquera mensaxe ou tema sen previo aviso e en calquera momento se o consideran conveniente. Tamén poderán realizar requirimentos aos usuarios que deberán ser atendidos de forma inmediata. O incumprimento das normas implicará o peche do tema e/ou a eliminación da mensaxe ou comentario publicado.

6.2 - Prohíbese o reenvío de mensaxes que sexan modificadas ou eliminadas, ou ben o envío doutras mensaxes que mostren o seu descontento con esta modificación, que poderán conducir ao bloqueo da conta. Isto tamén sucederá cando un usuario insista en retomar algún tema ou continuar sobre unha conduta da que se lle alertou.

6.3 - Restrinxirase o acceso ós usuarios que publiquen mensaxes ou expresen opinións non co obxecto de contribuir á discusión, contar a súa experiencia ou manifestar seus argumentos, senón simplemente crear polémica, provocar ó resto e perturbar o normal funcionamento do foro.

6.4 - En casos de especial gravidade e/ou reincidencia, poderán aplicar baneos temporais ou ata permanentes.

6.5 - Calquera tipo de comentario relativo á moderación do foro deberá dirixirse mediante mensaxe privada ou correo electrónico aos Moderadores.

6.6 - En ningún caso discutiranse temas de administración e moderación no propio foro.

6.7 - Ten en conta que os Administradores e Moderadores son persoas coas súas propias obrigacións e cun tempo limitado para desenvolver este labor. Polo tanto, non terán obrigación de contestar nin de tomar en conta os comentarios recibidos, nin de dar explicacións sobre as medidas que consideren necesario adoptar para garantir o cumprimento das normas. No entanto, intentarán facelo na medida do posible ou razoable, pero sempre polas vías antes mencionadas.

6.8 - A pesar de que os Administradores e Moderadores do Foro tratarán de aplicar un especial rigor e atención en cuestións de insultos, menosprecios, etc., resulta moi difícil revisar todas as mensaxes e, polo tanto, DelCelta.com rexeita toda responsabilidade, que corresponderá unicamente ao autor das mensaxes ofensivas.
- - - - - - - -

6.1 - Entre otras cosas, los Administradores y Moderadores de este Foro podrán editar, mover, fusionar, dividir, bloquear, borrar o cerrar cualquier mensaje o tema sin previo aviso y en cualquier momento si lo consideran conveniente. También podrán realizar requerimientos a los usuarios que deberán ser atendidos de forma inmediata. El incumplimiento de las normas implicará el cierre del tema y/o la eliminación del mensaje o comentario publicado.

6.2 - Se prohibe el reenvío de mensajes que hayan sido modificados o eliminados, o bien el envío de otros mensajes que muestren su descontento con esta modificación, que podrán conducir al bloqueo de la cuenta. Esto también sucederá cuando un usuario insista en retomar algún tema o continuar sobre una conducta de la que se le ha alertado.

6.3 - Se restringirá el acceso a los usuarios que publiquen mensajes o expresen opiniones no con el objeto de contribuir a la discusión, contar su experiencia o manifestar sus argumentos, sino simplemente crear polémica, provocar al resto y perturbar el normal funcionamiento del foro

6.4 - En casos de especial gravedad y/o reincidencia, podrán aplicar baneos temporales o incluso permanentes.

6.5 - Cualquier tipo de comentario relativo a la moderación del foro deberá dirigirse mediante mensaje privado o correo electrónico a los Moderadores.

6.6 - En ningún caso se discutirán temas de administración y moderación en el propio foro.

6.7 - Ten en cuenta que los Administradores y Moderadores son personas con sus propias obligaciones y con un tiempo limitado para desarrollar esta labor. Por lo tanto, no tendrán obligación de contestar ni de tomar en cuenta los comentarios recibidos, ni de dar explicaciones sobre las medidas que consideren necesario adoptar para garantizar el cumplimiento de las normas. No obstante, intentarán hacerlo en la medida de lo posible o razonable, pero siempre por las vías antes mencionadas.

6.8 - A pesar de que los Administradores y Moderadores del Foro tratarán de aplicar un especial rigor y atención en cuestiones de insultos, menosprecios, etc., resulta muy difícil revisar todos los mensajes y, por lo tanto, DelCelta.com rechaza toda responsabilidad, que corresponderá únicamente al autor de los mensajes ofensivos.


7. Decálogo do foro | Decálogo del foro

1. Non é obrigatorio escribir en todos os temas que se abran.
2. Definitivamente NON é obrigatorio contestar a cada mensaxe que se publica.
3. Con un ou dous emoticonos adoita bastar.
4. As firmas quilométricas son bastante molestas para o lector, xa que as páxinas fanse larguísimas. Se se queren pór fotos, recoméndase que teñan un tamaño pequeno.
5. Convén non abusar dos tipos de letra inmensos continuamente.
6. Non se é mellor forero nin máis importante por escribir máis mensaxes.
7. Se non che gusta o que se escribe, ou o ignoras ou se rebate con argumentos.
8. Se vas debater con alguén faise con argumentos e sen insultar.
9. Non utilizar "tacos" non significa que non se insulte. Hai moitos xeitos de ofender e insultar.
10. Os posts con dúas palabras e tres mil emoticonos adoitan achegar máis ben pouco.
Todos estes mandamentos resúmense nun só:
Se o que escribiches non achega nada (ou nada bo) pénsao dúas veces antes de darlle a 'Enviar'
- - - - - - - -

1. No es obligatorio escribir en todos los temas que se abran.
2. Definitivamente NO es obligatorio contestar a cada mensaje que se publica.
3. Con uno o dos emoticonos suele bastar.
4. Las firmas kilométricas son bastante molestas para el lector, ya que las páginas se hacen larguísimas. Si se quieren poner fotos, se recomienda que tengan un tamaño pequeño.
5. Conviene no abusar de los tipos de letra inmensos continuamente.
6. No se es mejor forero ni más importante por escribir más mensajes.
7. Si no te gusta lo que se escribe, o lo ignoras o se rebate con argumentos.
8. Si vas a debatir con alguien se hace con argumentos y sin insultar.
9. No utilizar "tacos" no significa que no se insulte. Hay muchas maneras de ofender e insultar.
10. Los posts con dos palabras y tres mil emoticonos suelen aportar más bien poco.
Todos estos mandamientos se resumen en uno sólo:
Si lo que has escrito no aporta nada (o nada bueno) piénsatelo dos veces antes de darle a ‘Enviar’
Os administradores e moderadores poden ampliar, reducir e/ou modificar estas normas en calquer momento se o consideran necesario
- - - - - - - -
Los administradores y moderadores pueden ampliar, reducir y/o modificar estas normas en cualquier momento si lo consideran necesario.

delcelta.com

Respeto a las normas (Octubre 2009)

MensaxePublicada: 07 Xan 2010 00:23
por admin
Respeto a las normas
Octubre 2009


En los últimos tiempos hemos detectado un considerable incremento de las infracciones de las normas del foro, sobre todo en lo referente al respeto entre los usuarios y con los moderadores. Por eso me gustaría recordar y pedir a todos los usuarios que se esfuercen por hacer de este espacio un lugar para el debate y la charla acerca del deporte, el fútbol y el Celta, siempre con el respeto a los demás como seña de identidad, tal y como siempre ha sido su intención.

Los moderadores no son más que usuarios normales que dedican voluntaria y altruístamente parte de su tiempo libre a ayudar a que el funcionamiento del foro sea mejor, por eso merecen respeto a sus decisiones y el beneficio de la duda siempre. Que tu no hayas visto una infracción no significa que no se haya producido. Por eso, se ha decidido que no se darán explicaciones públicas a las decisiones de moderación que se tomen, buscando siempre afectar lo menos posible al normal desarrollo de los debates.

Por mucho que nos empeñemos, este foro será lo que todos y cada uno de nosotros hagamos de él. Por favor, las normas están por algo, pero por encima de todo está el sentido común: respeto a las otras opiniones y personas y, en general, pensárselo dos veces antes de darle a "enviar".

Nota a todos los foreros (diciembre 2009)

MensaxePublicada: 07 Xan 2010 00:28
por admin
Nota a todos los foreros
Diciembre 2009


Ante los incidentes acaecidos en los últimos días, la administración del foro se ve obligada a comunicar a los usuarios las medidas adoptadas al respecto, tratando de resolver además algunas de las dudas que hayan podido surgir en torno al modus operandi de la moderación.

Nos referimos como ya supondréis al incidente entre los usuarios Mido y rednoise2 en el hilo de Joselu.

a) Las medidas definitivas adoptadas son las siguientes:

- Exclusión del usuario Mido por dos días, por insultos.

- Exclusión del usuario rednoise2 por una semana, por amenazas e insultos.

La exclusión de rednoise2 ha comenzado desde el mismo momento en que se produce el incidente. La exclusión de Mido comienza en este momento. Ambos volverán al foro conjuntamente y nos gustaría que aquí se comprometieran a que el incidente no se va a volver a repetir, y pidiesen disculpas al foro.

b) Pasamos a explicar la actuación de los moderadores:

- En el momento en que el primer moderador observa el incidente, se excluye al usuario rednoise2 debido a que, por su actitud, es el que está impidiendo que el foro transcurra por los cauces adecuados de educación y respeto. Se informa al resto de la moderación acerca del incidente y de la medida adoptada de forma cautelar.

- La moderación estudia el caso y amplía la responsabilidad al usuario Mido por su provocación. El usuario es advertido hasta que sea estudiada la mesura de la decisión a tomar.

- En la jornada siguiente al incidente, y una vez escuchado a los implicados, se observa que hay arrepentimiento, y se plantean dos opciones. La primera consiste en la retirada de la exclusión al usuario rednoise2, y el compromiso de ambos de que no se va a volver a repetir el incidente, además de las disculpas públicas. La segunda, consiste en aplicar una exclusión al usuario Mido. Debido al mencionado arrepentimiento, los moderadores consideran que la opción más saludable es la primera.

- Una vez comunicada la intención, una de las partes se muestra en claro desacuerdo, indicando que no acepta dichas condiciones, lo que lleva a un punto muerto al no garantizar ninguna clase de compromiso.

- Tras varios mensajes intercambiados, entendemos que, dada la forma de dirigirse a la moderación (dando a entender que el conflicto sea generado por la misma) y de justificar su reacción en el incidente (no garantizando una reacción diferente en el futuro), el arrepentimiento no es total.

- También se tiene en consideración cómo la otra parte desoye los requerimientos de la moderación acerca de la discusión sobre el incidente, sin tener en cuenta que la parte contraria no puede defenderse.

- Dadas estas premisas, se opta por tomar las medidas arriba mencionadas, en concordancia con la gravedad de sus palabras.

c) Aclaraciones acerca de la labor de moderación:

- Se hace constar que la moderación actúa de buena fe, tratando de ser lo más justa posible, y de resolver cada conflicto a la mayor premura, circunstancia que no solo depende de la moderación.

- Se recuerda a los usuarios del foro que los moderadores tienen una serie de obligaciones, entre las cuales no se encuentra en ningún momento la de estar conectados en todo momento, ni hacer turnos, ni nada por el estilo. No existe lucro y por tanto, cada uno tenemos nuestros propios horarios.

- Se indica, como ya han hecho, que a fin de facilitar la labor de la moderación, existe un botón en todos y cada uno de los mensajes que se llama "Informar acerca de este mensaje", del que todos podéis hacer uso y que es infinitamente más productivo que quejarse en el propio hilo, pues si el moderador en cuestión no entra en él -y es francamente difícil entrar en todos los hilos con mensajes nuevos- es algo completamente inútil. Otra opción es el mensaje privado. Mantener un foro respetuoso y ordenado es una responsabilidad de todos.

d) Reflexión acerca de la actitud de los usuarios:

Finalmente quisiéramos hacer una pequeña reflexión acerca del comportamiento de los usuarios. En los últimos tiempos estamos viendo cómo el tono de los mensajes escritos por muchos usuarios se recrudece, y la forma de rebatir los argumentos y de menospreciar las opiniones de los demás genera en muchos momentos un clima irrespirable. En ocasiones sin llegar al insulto, en otras ocasiones rozándolo, el caso es que está muy lejos de lo que debería ser un foro en el que compartir una gran afición, vivencias, alegrías y también disgustos.

Pedimos un claro compromiso de los usuarios en este sentido, no quisiéramos tener que ejercer de perros guardianes, pero es un tema que nos preocupa. Tan importante como esto, es pedir un esfuerzo a la hora de contestar a quien abogue por debatir en estos términos. Si no vamos a ser capaces de mejorar el clima, es mejor no contestar y reportar el mensaje que nos provoque indignación ante los moderadores. En ocasiones no es plato de buen gusto, pero escribir una barbaridad es un impulso bastante controlable.

No se va a tolerar ninguna falta de respeto, ya sea insulto, menosprecio o ataque personal (sea en el grado que sea). La educación y el respeto son dos pilares fundamentales que debemos tener presentes para que la convivencia sea posible.

Para terminar, hacer un pequeño recordatorio acerca de las Reglas del Foro (de obligada lectura para todos) acerca del apartado número 6, con respecto al cual últimamente se están obviando demasiado los puntos 6.3, 6.4, y 6.5.

Gracias.